Beroeping nieuwe predikant

De kerkenraad informeert u graag over de stand van zaken betreffende de beroepingsprocedure en de profielschets.

Stand van zaken met betrekking tot de procedure

Om een nieuwe predikant te mogen beroepen dient een aantal stappen doorlopen te worden. Onlangs heeft de Algemene Kerkenraad ingestemd met de start van de beroepingsprocedure, onder voorwaarde dat er eerst binnen de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA) gekeken gaat worden of er wijken zijn waar predikantsformatie over is. Hiervoor is een vertrouwenscommissie in het leven geroepen, waar wijken zich uiterlijk 9 november kunnen melden. Parallel daaraan is een solvabiliteitsverklaring opgevraagd. Als de ronde binnen de PGA geen geschikte kandidaten oplevert, zal toestemming om te mogen beroepen worden gevraagd bij het Breed Moderamen van de Classis. Pas daarna kan de externe werving voor een nieuwe predikant plaatsvinden.

Profielschets

We informeren u hiermee graag over het profiel dat is opgesteld door de beroepingscommissie en waaraan de grote kerkenraad haar goedkeuring heeft verleend. We bieden u graag de gelegenheid hierop te reageren en uw eventuele suggesties voor het beroepingswerk uiterlijk 18 november per mail kenbaar te maken aan de scriba van de kerkenraad (). Reacties en/of suggesties zullen niet individueel worden beantwoord. Na 18 november zal worden beoordeeld of er aanleiding is het profiel te wijzigen en zal het profiel definitief worden vastgesteld door de kerkenraad in samenspraak met de beroepingscommissie. Daarover zullen wij u dan weer via de centrale communicatiemiddelen informeren.

Als er een definitieve goedkeuring is voor het werven van een predikant dan zult u van ons een oproep krijgen om namen te noemen van predikanten die u bijzonder geschikt acht voor het werk in onze gemeente.

De volgende profielschets is opgesteld:

De Grote Kerk is een grote PKN wijkgemeente die samenkomt in haar beeldbepalende kerk met monumentaal orgel. De Grote Kerk staat letterlijk én figuurlijk in het centrum van de Apeldoornse samenleving. Dat doet zij vanuit een sterk maatschappelijk en cultureel netwerk en vanuit een rijk (koninklijk) verleden. Het gebouw wordt intensief gebruikt door haar kerkelijke gemeenschap en biedt ook ruimte aan vele concerten en evenementen.

De wijkgemeente Grote Kerk is een bloeiende en vitale gemeente. Leden en bezoekers van de Grote Kerk zijn divers in leeftijd, achtergrond en leefwereld. Zij voelen zich thuis in de kerk en ervaren een sterke verbondenheid met elkaar. Tegelijkertijd blijft het een uitdaging om de jeugd en jonge gezinnen meer bij het kerkelijk leven te betrekken. Er wordt veel met elkaar beleefd . Het aanbod in de Grote Kerk is breed: vieringen in het theologische midden van de PKN, ontmoetingsdiensten, zondagavondcantates, leerkringen, ontmoetingen, kunstexposities, concerten, etc.

In de toekomst wil de wijkgemeente van de Grote Kerk Apeldoorn zich, tegen de oppervlakkigheid van onze tijd in, nog meer toeleggen op verbinding, verdieping en betrokkenheid. De Grote Kerk: een kerk met lef. Dat willen we uitstralen, dat willen we zijn.

De Grote Kerk zoekt een spraakmakende predikant(e) die mensen verbindt, verrast, ontroert en inspireert.

Iemand die:

- met overtuiging voor kan gaan op de weg van het geloof.

- vernieuwing aandurft, met aandacht voor wat goed en vertrouwd is, en het lef heeft om keuzes te maken.

- zichtbaar aanwezig is in de samenleving en zich gemakkelijk beweegt tussen vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke instellingen.

- oog heeft voor mensen in de volle breedte van de gemeente, met al hun eigen-aardigheden.

- gevoel heeft voor wat er leeft onder jeugd en bij jonge gezinnen.

- muziek en liturgie ziet als een bron van inspiratie en meditatie.

- een brede culturele belangstelling heeft.

- de creatieve samenwerking voortzet met de wijkgemeenten Jachtlaankerk en Goede Herderkerk.

Wat hebben we te bieden:

- een actieve gemeente van ca 1.800 leden, met ruim 200 vrijwilligers.

- een uitdagende, fulltime predikantsplaats, in het centrum van Apeldoorn.

- samenwerking met een pastoraal werker en met de predikant van de sectie Open Hof.

- een plaats in het muzikale team van cantor en organist.

- een scala aan muzikale en culturele activiteiten en ontplooiingsmogelijkheden.

- een inspirerende werk- en woonomgeving: een beeldbepalend kerkgebouw, een ruime pastorie nabij paleis Het Loo, en de Veluwe als ‘paradijselijk’ decor.

Laatst aangepast op dinsdag, 24 november 2020 19:48